ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ด้านวิชาการ และปริญญานิพนธ์

ติดต่อเรา

สำนักวิจัย

อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2320-2777 ต่อ 1157 โทรสาร 0-2320-2777 ต่อ 1102

E-Mail : research@kbu.ac.th

ส่วนงานบริหารวารสารเกษมบัณฑิต

อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2320-2777 ต่อ 1129 โทรสาร 0-2320-2777 ต่อ 1102

E-Mail : journal@kbu.ac.thดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น