ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ด้านวิชาการ และปริญญานิพนธ์

สำนักวิจัย

ปรัชญา
 • พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เพื่อมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ปณิธาน
 • มุ่งผลิต สนับสนุนและพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย
 • มุ่งผลิตนักวิจัยทุกระดับให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาบูรณาการในงานของตนได้
 • มุ่งผลิตนักวิจัยที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณตามหลักการของนักวิจัย
 • พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
 • เป็นแกนนำด้านการวิจัย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยด้านต่างๆ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 2. ส่งเสริมการดำเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยนำผลการวิจัยไปใช้ในการประเมิน การวางแผน การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อไป
 3. เป็นศูนย์กลางของนักวิจัยสถาบัน นักสถิติ นักวัดผล และนักประเมินผลทางการศึกษา นักวิชาการด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผน และผู้บริหารการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการ และวิชาชีพ โดยสำนักวิจัยจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลงานวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่งานวิจัยสถาบัน งานนโยบายและแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
 4. ร่วมมือ ประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
 5. ดำเนินการผลิตและพัฒนาวารสารวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ให้แพร่หลายไปยังสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. พิทักษ์สิทธิ หน้าที่ ผดุงเกียรติและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานวิจัย เพื่อการพัฒนาบุคลากรและมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

สำนักวิจัยมีพันธกิจหลัก คือ ด้านการวิจัย เพื่อให้บรรลุพันธกิจ ได้ดำเนินการ ดังนี้
 1. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยด้านต่างๆ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 2. ส่งเสริมการดำเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยนำผลการวิจัยไปใช้ในการประเมิน การวางแผน การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อไป
 3. เป็นศูนย์กลางของนักวิจัยสถาบัน นักสถิติ นักวัดผล และนักประเมินผลทางการศึกษา นักวิชาการด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผน และผู้บริหารการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการ และวิชาชีพ โดยสำนักวิจัยจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลงานวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่งานวิจัยสถาบัน งานนโยบายและแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
 4. ร่วมมือ ประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
 5. ดำเนินการผลิตและพัฒนาวารสารวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ให้แพร่หลายไปยังสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. พิทักษ์สิทธิ หน้าที่ ผดุงเกียรติและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานวิจัย เพื่อการพัฒนาบุคลากรและมหาวิทยาลัย
 

แผนกลยุทธ์

สำนักวิจัยมีแผนกลยุทธ์ ดังนี้
 1. ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งที่เป็นงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์
 2. ส่งเสริมให้มีการวิจัยความรู้เพื่อพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพในการบริหาร และจัดการ
 3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยที่มีอยู่ และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างเสริมบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในสถาบัน
 4. ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย เพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
 5. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยทั้งในด้านการเงิน สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ